دانشگاهی

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه به ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد و در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می‌شود. رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

معیارشاخص
آموزشبررسی شهرت: آموزش
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه
درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی
پژوهشبررسی شهرت: پژوهش
درآمد پژوهش
تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی
استناداتتأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده
درآمد صنعتیدرآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)
وجهه بین‌المللینسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی
نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

حوزه‌های موضوعی عبارتند از:

مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)

علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)

هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)

بهداشت و بالینی (شامل پزشکی و دندانپزشکی و سایر)، اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)

علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین‌الملل، ارتباطات و رسانه)

علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق

دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی و فناوری، بهداشت و بالینی و روانشناسی در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

در مجموع ۶۵ دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه‌های اراک، ارومیه، آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، الزهرا، بوعلی سینا همدان، پیام نور، تبریز، تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، حکیم سبزواری، خلیج فارس، خوارزمی، دامغان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شهید مدنی آذربایجان، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی ایلام، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی زنجان، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی مشهد، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، فردوسی مشهد، کاشان، کردستان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه، یاسوج و یزد در این رتبه بندی حاضر هستند.

نتایج حضور دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۲۳

حوزه موضوعیرتبه
حوزه آموزش (۳ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه تهران۵۰۰-۴۰۱
هنر و علوم انسانی (۳ دانشگاه)
دانشگاه تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان۶۰۰-۵۰۱
علوم اجتماعی (۷ دانشگاه)
دانشگاه تبریز۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شیراز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه تهران۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه اصفهان+۸۰۱
روانشناسی (۴ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه‌ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی+۵۰۱
اقتصاد و تجارت (۸ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه اصفهان. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه شهید بهشتی۸۰۰-۶۰۱
علوم زیستی (علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) (۲۲ دانشگاه)
دانشگاه کردستان۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. دانشگاه تبریز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه‌ علوم پزشکی کاشان. دانشگاه‌ علوم پزشکی مازندران. دانشگاه‌ محقق اردبیلی. دانشگاه‌ شهید بهشتی. دانشگاه‌ شیراز. دانشگاه‌ تهران. دانشگاه‌ ارومیه. دانشگاه‌ زنجان۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان. دانشگاه‌ خوارزمی. دانشگاه‌ لرستان. دانشگاه‌ پیام نور. دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان. دانشگاه‌ شهید چمران اهواز. دانشگاه شهرکرد۱۰۰۰-۸۰۱
علوم کامپیوتری (۱۴ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تهران۳۰۰-۲۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه تبریز۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه شیراز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه یزد۸۰۰-۶۰۱
مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) (۴۲ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف۱۷۵-۱۵۱
دانشگاه تبریز۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه کاشان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه صنعتی شیراز. دانشگاه تهران.۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه لرستان. دانشگاه مراغه. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشگاه شهرکرد. دانشگاه ارومیه. دانشگاه یاسوج۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه کردستان. دانشگاه مازندران. دانشگاه پیام نور. دانشگاه صنعتی سهند. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه شیراز۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه الزاهرا. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشگاه دامغان. دانشگاه اصفهان. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه خلیج فارس. دانشگاه‌ سمنان. دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان. دانشگاه یزد. دانشگاه زنجان۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه اراک. دانشگاه شاهد. دانشگاه‌ سیستان و بلوچستان+۱۰۰۱
بهداشت و بالینی (۲۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان۲۰۰-۱۷۶
دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و قم۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان و قزوین۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل، کرمانشاه، مازندران و تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، کاشان و ارومیه۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایلام و شیراز. دانشگاه تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، کرمان، مشهد، سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه شاهد. دانشگاه علوم پزشکی زنجان+۸۰۰
علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی) (۳۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه کردستان۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه کاشان. دانشگاه صنعتی شیراز. دانشگاه تبریز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه لرستان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه شهرکرد. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه شیراز. دانشگاه تهران. دانشگاه یاسوج۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان. فردوسی مشهد. صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مراغه. مازندران. سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، ارومیه۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه‌های الزهرا، اراک، دامغان، اصفهان، خوارزمی، پیام نور، خلیج فارس، تربیت دبیر شهید رجایی، سیستان و بلوچستان، یزد، زنجان+۱۰۰۱

در حوزه موضوعی حقوق هیچ یک از دانشگاه‌های ایرانی حضور ندارند.

دانشگاه استانفورد از آمریکا در حوزه‌های موضوعی «هنر و علوم انسانی، آموزش، حقوق، روانشناسی»، انستیتو فناوری ماساچوست MIT از آمریکا در حوزه‌های موضوعی «اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعی»، دانشگاه هاروارد از آمریکا در حوزه‌های موضوعی «علوم زیستی، مهندسی و فناوری»، دانشگاه آکسفورد از انگلستان در حوزه‌های موضوعی «علوم کامپیوتری، بهداشت و بالینی» و دانشگاه پرینستون از آمریکا در حوزه موضوعی «علوم فیزیکی» در رتبه اول حوزه‌های موضوعی قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا