دانشگاهی

حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲

نتایج رتبه بندی موضوعی منتشر شد؛

پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گزارش می دهد:دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: یکی از رتبه بندی‌های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است.

وی افزود: این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

دهقانی اظهار داشت: رتبه بندی موضوعی تایمز نیز براساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می‌شود. رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

معیارشاخص
آموزشبررسی شهرت: آموزش
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه
درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی
پژوهشبررسی شهرت: پژوهش
درآمد پژوهش
تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی
استناداتتأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده
درآمد صنعتیدرآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)
وجهه بین المللینسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی
نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

حوزه‌های موضوعی عبارتند از:

مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)

علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)

هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)

بهداشت و بالینی (شامل پزشکی و دندانپزشکی و سایر)، اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)

علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)

علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق

وی افزود: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه‌های ایران توانسته اند در ۱۰ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی و فناوری، بهداشت و بالینی و روانشناسی در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

حوزه آموزش

رئیس ISC گفت: در حوزه آموزش دو دانشگاه از ایران در جمع ۵۹۷ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه فردوسی مشهد در بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه تهران در بازه رتبه‌ای +۵۰۱ در این فهرست حضور دارند.

حوزه هنر و علوم انسانی

وی ادامه داد: در حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی ۱ دانشگاه از ایران در بین ۶۰۶ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۱-۵۰۰ در این فهرست دیده می‌شود.

حوزه علوم اجتماعی

دهقانی گفت: در حوزه موضوعی علوم اجتماعی چهار دانشگاه از ایران در بین ۸۷۰ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شود که دانشگاه شیراز با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه فردوسی مشهد و تهران با بازه رتبه‌ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه روانشناسی

وی گفت: در حوزه موضوعی روانشناسی دو دانشگاه از ایران در بین ۵۶۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه اقتصاد و تجارت

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت ۶ دانشگاه از ایران در جمع ۷۹۵ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱ و دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران با بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ و دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه علوم زیستی

وی گفت: در حوزه علوم زیستی ۲۰ دانشگاه از ایران در بین ۹۷۲ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه‌های کردستان و تبریز با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ رتبه اول دانشگاه‌های ایران را دارند.

دهقانی افزود: پس از این دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مازندران، شهید بهشتی، شهر کرد، شیراز، تهران و ارومیه با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، خوارزمی، لرستان، محقق اردبیلی، رازی، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز با بازه رتبه‌ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه علوم کامپیوتری

دهقانی ادامه داد: در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۸۹۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه‌های صنعتی شریف با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه صنعتی اصفهان با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی و یزد با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ در این فهرست حضور دارند.

حوزه مهندسی و فناوری

وی افزود: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۴۱ دانشگاه از ایران در بین ۱۱۸۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شود که دانشگاه‌های صنعتی شریف، تبریز با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان با بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه‌های مراغه، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد نجف آباد، محقق اردبیلی، تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه‌های گیلان، لرستان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، یاسوج با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

دهقانی اظهار داشت: دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، کردستان، صنعتی سهند، صنعتی شیراز با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه‌های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، شیراز، ارومیه با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱، دانشگاه‌های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بوعلی سینا، حکیم سبزواری، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهیدرجایی، یزد با بازه رتبه‌ای ۱۰۰۰-۸۰۱، دانشگاه‌های بیرجند، شاهد، سیستان و بلوچستان با بازه رتبه‌ای +۱۰۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه بالینی و بهداشت

رئیس ISC گفت: در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت ۱۸ دانشگاه از ایران در بین ۹۲۵ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان با بازه رتبه‌ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱، در این فهرست هستند.

وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، علوم پزشکی زنجان با بازه رتبه‌ای +۶۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

حوزه علوم فیزیکی

دهقانی افزود: در حوزه علوم فیزیکی ۴۰ دانشگاه از ایران در میان ۱۲۲۷ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می‌شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بازه رتبه‌ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه‌های ایران به ترتیب در رتبه اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه‌های کاشان، کردستان و لرستان با بازه رتبه‌ای ۴۰۱-۵۰۰ قرار دارند.

وی گفت: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، محقق اردبیلی، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه‌ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه‌های مراغه، گیلان، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز و دانشگاه تهران با بازه رتبه‌ای ۸۰۰- ۶۰۱ در این رتبه بندی هستند.

رئیس ISC گفت: دانشگاه‌های بوعلی سینا، دامغان، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، تربیت دبیر شهید رجایی و ارومیه با بازه رتبه‌ای ۱۰۰۰- ۸۰۱ و دانشگاه‌های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بیرجند، خوارزمی، سیستان و بلوچستان و دانشگاه یزد با بازه رتبه‌ای +۱۰۰۱ در این فهرست دیده می‌شوند.

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۲۲

حوزه موضوعینام دانشگاهرتبه
آموزش (۲ دانشگاه)دانشگاه فردوسی مشهد۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه تهران+۵۰۱
هنر و علوم انسانی (۱ دانشگاه)دانشگاه تهران۴۰۱-۵۰۰
علوم اجتماعی (۴ دانشگاه)دانشگاه شیراز۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه شهید بهشتی۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های فردوسی مشهد و تهران+۶۰۱
روانشناسی (۲ دانشگاه)دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران۵۰۰-۴۰۱
اقتصاد و تجارت (۶ دانشگاه)دانشگاه صنعتی شریف۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه تهران۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهید بهشتی+۶۰۱
علوم زیستی (علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) (۲۰ دانشگاه)دانشگاه‌های کردستان و تبریز۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مازندران، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تهران و ارومیه۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، خوارزمی، لرستان، محقق اردبیلی، رازی، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز+۸۰۱
علوم کامپیوتری (۱۲ دانشگاه)دانشگاه صنعتی شریف۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، یزد۸۰۰-۶۰۱
مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) (۴۱ دانشگاه)دانشگاه‌های صنعتی شریف، تبریز۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه‌های مراغه، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، محقق اردبیلی، تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌های گیلان، لرستان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، یاسوج۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، کردستان، صنعتی سهند، صنعتی شیراز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، شیراز، ارومیه۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بوعلی سینا، حکیم سبزواری، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهیدرجایی، یزد۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه‌های بیرجند، شاهد، سیستان و بلوچستان+۱۰۰۱
بهداشت و بالینی (۱۸ دانشگاه)دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، تبریز، علوم پزشکی تبریز۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی سمنان، شاهد، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، علوم پزشکی زنجان+۶۰۱
علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی) (۴۰ دانشگاه)دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌های کاشان، کردستان و لرستان۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، محقق اردبیلی، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های مراغه، گیلان، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز و تهران۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌های بوعلی سینا، دامغان، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، تربیت دبیر شهید رجایی و ارومیه۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه‌های خلیج فارس، الزهرا، اراک، بیرجند، خوارزمی، سیستان و بلوچستان و یزد+۱۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا