دانشگاهی

فراخوان پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، به منظور حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی‌‌ ارشد، طبق آیین نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در رشته‌های زیر در دوره دکتری دانشجو می‌پذیرد:

 

ردیفرشته تحصیلی
۱مهندسی عمران   (ژئوتکنیک)
۲فیزیک  ماده چگال
۳حسابداری

 

شرایط لازم:

دانشجویان نیمسال چهارم یا دانش‌آموختگانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها پس از ۰۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰ باشد، با داشتن شرایط زیر (بندهای ۲-۱ و۳) می‌توانند به عنوان داوطلب بدون آزمون تلقی شده و پرونده آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 • حداقل معدل ۱۵ در کارشناسی برای دانش آموختگان دانشگاه­های دولتی و حداقل معدل ۱۶ در کارشناسی برای دانش آموختگان سایر دانشگاه­ها( پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و …)
 • حداقل معدل ۱۶ (بدون احتساب پایان نامه) درکارشناسی ارشد یا حائزین رتبه اول و دوم (بدون احتساب پایان نامه) در ورودی متقاضی (در صورت عدم احراز حداقل معدل) برای دانش آموختگان دانشگاههای دولتی و حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب پایان نامه) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه­ها ( پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی و …).
 • احراز یکی از بندهای زیر:

الف) داشتن حداقل یک مقاله معتبر پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با  پایان‌نامه در زمان ثبت نام در فراخوان.

ب)داشتن حداقل دو  مقاله معتبر پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با  رشته در زمان ثبت نام در فراخوان.

ب) گواهی ثبت اختراع معتبر.

پ) برگزیدگی در جشنواره­های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا.

تبصره۱:  منظور از مقاله معتبر، مقاله پذیرفته شده یا چاپ شده در  مجلات ISI،  Scopus، یا علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت و یا مجلات مورد تأیید وزارت علوم (الف، ب، ج و د) است و امتیازدهی مطابق جدول ۱ انجام می‌شود.

تبصره ۲:  ملاک پذیرش مقاله زمان فراخوان می باشد و به مقالاتی که زمان پذیرش آنها ، بعد از فراخوان باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۳: امتیاز  بند “ب” و “پ” متناسب با  میزان سهم متقاضی (مطابق جدول ۲)، داده خواهد شد.

وبگاه استنادی ISI: http://mjl.clarivate.com

وبگاه استنادی علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت­ علوم: http://journals.msrt.ir

وبگاه استنادی علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت­ بهداشت http://journals.research.ac.ir

وبگاه استنادی SCOPUS: www.scopus.com

 

مراحل ثبت نام :

 • ثبت نام از طریق لینک متقاضی آزمون”  در سامانه گلستان https://golestan.ikiu.ac.ir/home/Default.htm  انجام می­گردد. متقاضی ابتدا باید در این سامانه شناسه و رمز کاربری تعریف نماید؛  سپس با شناسه و رمز کاربری خود مراحل ثبت نام را انجام دهد.

(دانشجویان دانشگاه بین­المللی  امام خمینی (ره) نیز لازم است مراحل فوق را درثبت نام انجام دهند و شناسه و رمز کاربری جدید (متفاوت  از شناسه و کاربری دانشجویی خود در گلستان) دریافت نمایند)

 • متقاضی با شناسه و رمز کاربری خود  باید وارد گلستان گردد و اقدام به تکمیل اطلاعات نماید.
 • گواهی رتبه و معدل مقطع کارشناسی ارشد( فرم شماره ۱) که توسط دانشگاه محل تحصیل متقاضی، تکمیل و تأیید شده باشد( ارسال فرمت jpg).
 • گواهی تاریخ فراغت از تحصیل برای دانشجویان کارشناسی‌ ارشد (فرم شماره ۲) یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد برای دانش­آموختگان ( ارسال فرمت jpg).
 • تکمیل فرم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ( فرم شماره ۳) به صورت تایپ شده ( ارسال فرمت pdf). شماره کد استاد -پایان نامه از فایل عناوین استاد- پایان نامه استخراج گردد.
 • گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی( ارسال فرمت jpg).
 • گواهی پذیرش یا چاپ مقاله­ به همراه صفحه اول مقاله،گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گواهی برگزیدگی جشنواره­های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا که مجموعه آنها می بایست در یک فایل pdf ارسال گردد.

توجه : خواهشمند است فقط و فقط مدارک درخواستی در این بند بارگذاری و ارسال شود و از ارسال اصل مقاله به‌‍‌صورت کامل خودداری شود.

 • واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برای بررسی مدارک که پرداخت آن در فرایند ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام می­گردد.

 

تبصره: هزینه ثبت نام به هیچ وجه عودت داده نمی­شود.

 

زمان ثبت نام

– زمان ثبت نام از ۱/۵/۱۴۰۲ تا ۱۰/۶/۱۴۰۲ خواهد بود.

ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪی ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

۱- اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ : ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ۴۰ و  ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم ۷

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول (۱)، در زیر ارائه شده است.

تبصره : چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه باشد، هیات داوران می تواند تا  ۱۰۰ % امتیاز را برای دانشجو در نظر بگیرد.

 

۲-  اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻰ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ۳۰ اﺳﺖ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات در ﺟﺪول ۳  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-۳ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ۳۰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۴) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

 

تذکرات:

– پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به دوره کارشناسی ارشد بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان  امکان پذیر است .

– دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی که دوره کارشناسی ارشد خود را از طریق آزمون ورودی سنجش وارد شده اند، با احراز سایر شرایط (بندهای ۱، ۲ و ۳ شرایط لازم فراخوان)  می توانند در فراخوان ثبت نام نمایند .

– اتباع غیر ایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و بعد از آن در صورت داشتن سایر شرایط (بندهای ۱، ۲ و ۳ شرایط لازم فراخوان)  می توانند در فراخوان ثبت نام نمایند .

 • تحویل اصل فرمها و گواهی های ارسالی بالا، در روز مصاحبه (در صورت حضوری ) الزامی است.
 • دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی‌ ارشد باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ فارغ‌التحصیل شوند.
 • متقاضیانی که هرکدام از شرایط بند ۱ ، ۲ و ۳ شرایط لازم را ندارند حائز شرایط دعوت به مصاحبه نخواهند بود.
 • متقاضیان واجد شرایط در زمان مقرر جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و اطلاع‌رسانی از طریق تارنمای دانشگاه انجام می‌شود.
 • لازم به ذکر است که ارایه درخواست و دعوت به مصاحبه به منزله پذیرش قطعی نیست و پذیرش قطعی داوطلبان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

 

برای دریافت فرم‌های لازم لطفا کلیک کنید:

دریافت متن فراخوان

گواهی  معدل و رتبه دوره کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در دوره دکتری بدون آزمون (فرم شماره ۱)

گواهی فراغت از تحصیل دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در دوره دکتری بدون آزمون نیمسال اول نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (فرم شماره ۲)

فرم فعالیت های آموزشی و پژوهشی(فرم۳)

فایل عناوین استاد – پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا