دانشگاهی

شروع مصاحبه دکتری دانشگاه مالک اشتر ۱۴۰۳ از ۱۰ تیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران،  داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در «ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮن ورودی دﮐﺘﺮی» ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮیﺗﺨﺼﺼﯽ (Ph. D) اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

زمان مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه مالک اشتر ۱۴۰۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

زمان ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه مالک اشتر ۱۴۰۳

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک و ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مدارک ثبت نام مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ دانشگاه مالک اشتر

• ﻣﺪارک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ/ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ/ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارای ﻣﻌﺪل

• ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوره دﮐﺘﺮی

• ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد

• ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد

• ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۴۰۳

• ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ

• ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ آﻗﺎ (ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ / ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ / ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ / ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی / ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ)

• «ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی»

• ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ

• ﻣﺪرک ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ آﻗﺎﯾﺎن

مدارک مورد نیاز جهت ارائه در روز مصاحبه

• اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت

• اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﮐﭙﯽ ﭘﺸﺖ و رو

• ﺳﻪ ﻋﺪد ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری (ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮد)

• ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول و دوم ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

• ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه

• ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ

شماره تماس کارشناسان آموزشی دانشگاه

مرکزمجتمع دانشگاهیتلفن
تهرانبرق و کامپیوتر02122970273
شیمی و مهندسی شیمی02122985897
مدیریت و مهندسی صنایع02122931101
مواد و فناوریهای ساخت02122946235
هوافضا02122985689
پدافند غیرعامل02122970224
شاهین شهرمهندسی برق03145914189
علم مواد03145914336
علوم کاربردی03145914513
مکانیک03145914195

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا